رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

گزینه 12(اجزای تشکیل دهنده انتخابات چیست)

دانلود

اجزای تشکیل دهنده انتخابات شامل:برگزار کنندگان،انتخاب شوندگان، نامزدهای انتخاباتی، اتخب کنندگن ، نظام های انتخاباتی، گفتمان انتخاباتی ، محدوده یا حوزه انتخاباتی می باشد