سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

کارمندان نمونه چه ویژگی هایی دارند؟

کارمندان نمونه چه ویژگی هایی دارند؟


Loading the player...

دانلود

براي اينكه يك كارمند نمونه باشيد، در ابتدا درك اين موضوع مهم است كه روابط ميان فردي يا به اصطلاح مهارتهاي نرم به اندازه مهارتهاي تكنیکي آموزش پذير نيستند. در اينجا به چند ويژگي برتر كارمندان اشاره ميكنيم و به طور معمول بر مبناي همين ويژگيها است كه كارمندان استخدام شده يا از كارفرمايان خود ترفيع ميگيرند.كارمندان نمونه كارهاي زير را انجام ميدهند:

هوش عاطفي دارند. خودآگاهند و از چگونگي تأثير رفتار خود بر ديگران مطلع هستند. با همكاران خود و احساسات آ نها نيز سازگاري بيشتري دارند. رفتار اين افراد در محل كار، محترمانه و سنجيده است. این کارمندان، ارتباط كاري قويتري با همكارانشان دارند.ازنظر كارفرمايان، هوش عاطفي به معناي وفاداري است و تأثير زيادي روي كارايي و بهره وري كل سازمان دارد.

روي موضوعات پراهميت تمركزميكنند. ارزشمندترين كارمندان، آنهايي هستند كه ميتوانند بدون حواسپرتي تمركز بالايي روي كارشان داشته باشند. بخشي از اين تمركز، در گرو تجربه است اما به توانايي تفكر انتقادي فرد نيز بستگی دارد. اين افراد مسائل پراهميت را تشخيص میدهند و بر اساس ترتيب اهميتشان دسته بندي مي‌نند و به بهترين شكل با آنها روبه رو ميشوند. كارمندان نمونه همچنين ميدانند چه زماني در اوج کارشان هستند و به بهترين شكل عمل مي‌نند. اگردر زمان انجام دادن كار، آن هم با تمركز بالا اختلالي از طرف همكاران ايجاد شود، مهارت بالاي آنها در كار، مانع از بي احترامي و برخورد بد با همكارانشان خواهد بود.

بي وقفه صحبت نمي‌نند.كارمندان نمونه، به موقع صحبت ميكنند. موقعیت شناسی و چگونگي مطرح كردن موضوع به آنها اين اجازه را  ميدهد تا بتوانند درباره موضوعات حساسي صحبت كنند كه ديگران از آن واهمه دارند. آنها همچنينبين موضوعات و نحوه مطرح كردن آنها(عمومي يا خصوصي) تفاوت قائل هستند. مهارت در پرسشگريسنجيده به آنها كمك ميكند تا بدون توهين به ديگران يا قرار دادن آنها در حالت تدافعي به خوبي با مشكل پيش رو مقابله كنند.

Characteristics of of Employees sample

Employees of the conscious and are aware of how their behavior on others. The behavior of people at work, respectful.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.