چیزهایی که روزه را باطل می کند

برخی چيزهايى كه روزه را باطل می‌كند        

نه چيز روزه را باطل می‌كند كه برخی از آن‌ها عبارتند از:

۱- خوردن و آشاميدن

۲- دروغ بستن به خدا و پيغمبر(ص) و جانشينان پيغمبر

۳- رساندن غبار غليظ به حلق

۴- فرو بردن تمام سر در آب

۵- باقى ماندن بر جنابت و حيض تا اذان صبح

۶- اماله كردن با چيزهاى روان

۷- قى كردن

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.