چهارشنبه 94/11/21 انقلاب اسلامی دشمن شناسی ، استکبار ستیزی و مقابله با نفوذ دشمن

چهارشنبه 94/11/21 انقلاب اسلامی دشمن شناسی ، استکبار ستیزی و مقابله با نفوذ دشمن


پرداختن به مقوله اتحاد ملی و وحدت اسلامی به لحاظ اهمیت و نقش آن در پیروزي انقلاب اسلامی تداوم آن و تثبیت نظام قابل بررسی است. هرچند یکی از مواهب و نعمتهاي بزرگ الهی و یکی از مقاصد مهم شرایع آسمانی و ره آوردهاي عقلی بشر مساله وحدت و همبستگی و اتحاد و انسجام اسلامی است. وحدت و انسجام ضرورتی فطري و عقلی، شرعی، سیاسی و اجتماعی است که مهمترین عوامل حفظ بقاي اجتماع و مدینه ي انسانی است که بشر نه تنها براي بقاي حیات جمعی بلکه براي برخورداري از یک زندگی مطلوب چاره اي جزء پذیرش آن ندارد . وحدت و انسجام , شرط ترمیم خرابی ها و سازندگی جامعه حرکت بسوي رشد فرهنگی و سیاسی و اقتصادي وپیروزي در تمام حوزه هاي زندگی است حفظ و تداوم انقلاب اسلامی و تعالی و توسعه آن و تحقق و تثبیت ارزشها یش نیز تنها در سایه ي اتحاد و انسجام ملی تحقق می پذیرد .ایران اسلامی با وجود قومیت ها و لهجه ها خرده فرهنگ ها و همچنین اقلیت هاي دینی در جامعه توانسته است با وحدت کلمه از گردنه هاي پرفراز و نشیب عبور کند و عزّت و استقلال خود را حفظ نماید .پر واضح است اهدافی چنین عالی و بزرگ همیشه و در همه سالها باید مورد توجه و تأکید باشد, مربوط به زمان کمی نیست بلکه ضرورت و نیاز همیشگی در همه ي زمانهاست.

در چنین شرایطی استراتژي ها و تاکتیک هاي دشمنان در منطقه جهت فروپاشی نظام جمهوري اسلامی از هر سو چه از طریق تفرقه، فرقه سازي هاي جعلی و تحریم هاي متعدد سعی در از بین بردن اتحاد و وحدت ما دارند . ادامه این راه پرچالش با وجود دشمنان قسم خورده پیشرفت و عظمت ملّت ایران ممکن نیست مگر با حفظ تقویت اتحاد ملت بزرگوار ایران اسلامی می توانیم تداوم و استمرار انقلاب اسلامی کوشا باشیم. نظام مقدس جمهوري اسلامی در سایه همدلی آحاد مردم به پیروزي رسید و حفظ کیان آنان نیز مرهون وفاق ملی مردم و مسئولان و یکپارچگی و وحدت نظر جناحهاي سیاسی بر اساس ارزشهاي معنوي و باورهاي مذهبی است امام خمینی(ره) نیز با علم به این مهم ملت و حکومت را به همبستگی و وفاق فرا میخواندند تا دشمنان طمعی به سرزمین ایران ننمایند و در صدد خدشه دار کردن آرمانهاي انقلاب برنیایند . از دیدگاه امام خمینی(ره) وحدت ملی هم در پیروزي انقلاب اسلامی نقش داشته است هم ضامن حفظ دستاوردهاي آن بشمار می آید لذا شایسته است انسجام ، وحدت درونی بر اساس ارزشهاي مکتبی همچنان مستحکم و پایدار باقی بماند تا طریق سازندگی و توسعه تداوم یابد.

نظام جمهوري اسلامی ایران از آنجائی که پایداریش بر دوش مردم بوده لذا در مقام حفظ و ثبات آن نیز مردم نقش برجسته اي دارند. اتحاد ملی و وحدت مردم علاج همه ي مشکلات کشور و تجلی گاه اصلی قدرت و امنیت به شمار می آید و مقاوم سازي امنیت کشور، بر اساس حضور و مشارکت گسترده مردم در تمام صحنه هاست.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.