پیشاهنگ جهاد و شهادت

پیشاهنگ جهاد و شهادت


مروری بر زندگی و مبارزات شهید سید مجتبی نواب صفوی رهبر فدائیان اسلام از سال 1303 تا 1334.

27 دی سالروز شهادت نواب صفوی