پنج شنبه 94/11/22 انقلاب اسلامی؛ استقلال، آزادي، جمهوري اسلامی

شعار استقلال، آزادي، جمهوري اسلامی یکی از مهمترین شعارهایی است که در جریان پیروزي انقلاب اسلامی مطرح شده و با قرار گرفتن در اصول مختلف قانون اساسی به یکی از مهمترین و ماندگارترین شعارهاي انقلاب تبدیل شد.

«استقلال، آزادي، جمهوري اسلامی» از شعارهاي اصلی انقلاب اسلامی ایران بود که نشانه هاي آن نه تنها در مقدمه قانون اساسی بلکه در اصول مختلف آن دیده می شود. به اعتقاد کارشناسان، شعار مذکور عصاره آرمان مبارزان انقلاب اسلامی است و ماهیت انقلاب را تشکیل می دهد و ساختار سیاسی جمهوري اسلامی به مقدار زیادي متاثر از شعار مذکور است.

منظور از استقلال سیاسی آن است که یک کشور از جهت مدیریت سیاسی تابع یا متاثر از کشور دیگر نباشد. در این مفهوم استقلال و حاکمیت خارجی ادامه و مکمل حاکمیت داخلی است که به موجب آن دولت انحصاراً ابتکار تعیین سرنوشت کشور را بدون دخالت سایر دولت ها داراست.

آزادي حقی است که به موجب آن افراد بتوانند استعدادها و توانایی هاي طبیعی و خدادادي خود را به کار اندازند، مشروط بر آنکه آسیب یا زیانی به دیگران وارد نسازند. آزادي در اسلام به معناي آزادي از هر قید و بند و از هرعبودیتی به جز عبودیت براي خداي سبحان است.

عبارت جمهوري اسلامی که جزیی از شعار مذکور می باشد نیز یکی از مهمترین خواسته هاي مردم در جریان پیروزي انقلاب اسلامی بوده که این خواسته، بعدها در جریان تعیین نظام سیاسی جایگزین رژیم سلطنتی در 12 فروردین 1358 مورد تایید اکثریت ملت قرار گرفت.

جمهوري بیانگر شکل حکومت است که آن را از نظام هاي سلطنتی و جمهوري هاي ظاهري متمایز میسازد و بیانگر نقش مردم در تعیین زمامداران می باشد.

واژه اسلامی نیز نظام سیاسی ایران را از سایر نظام هاي جمهوري رایج درجهان متمایز می سازد. اسلامی بودن نظام به معناي حاکمیت ارزش هاي اسلامی برتمامی امور کشور است و ولی فقیه، ولایت امر و امامت امت را برعهده می گیرد.

در واقع این شعار ماهیت انقلاب و روح حاکم بر قانون اساسی جمهوري اسلامی است و در یک جمله می توان گفت: نظام جمهوري اسلامی تبلور شعار «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامی» است.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.