سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

همه در فراق تو عزادارند

همه در فراق تو عزادارند


دانلود

ای روز برآ که ذره ها رقص کنند                آن کس که از او چرخ و هوا رقص کنند

جانها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند      در گوش تو گویم که کجا رقص کنند

هر ذره که در هوا و در هامون است نیکو نگرش که همچو ما مجنونست

هر ذره اگر خوشست اگر محزونست سرگشته خورشید خوش بیچونستخیلی ممنونم از اجرای زیبای آقای خدابخشی