جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

نماهنگ آمده ام عقده گشایی کنم

نماهنگ آمده ام عقده گشایی کنم


دانلود

آمده ام عقده گشایی کنم یا رضا

از درت ای شاه گدایی کنم ای رضا

بر حرم دوست پرستو شوم

ریزه خور ضامن آهو شوم

 خیلی ممنونم از اجرای زیبای آقای خدابخشی