موج زنده رود 12 تا 21 دی ماه

مهدی عیدی

محمد حمید

اردل

علیرضا یعقوبی

عزت الله

سورک

فاطمه صدیقی

نصرالله

هفشجان

امنه صادقی

اسدالله

شهرکرد

زینب سلطانی

---

بروجن