قافله

قافله بار ایکنه دلم وه باره

چی قالی سر دلم گرت و غباره

عزیزم ای عزیزم...

قافله بار ایکنه وه شا خراسون

دلم چی چالِی تشی، منده وه جاسون

تش سهری وه دلم زیدی و رهدی

مر ویدی بی سی تشی، ویدی و رهدی

همه جا سوز آبیده غیر از دل مو

ای گرهنه کی گشه ز مشکل مو

 

قافله

قافله کوچ می کنه دلم در حال سفر کردنه

مثل قالی روی دلم گرد و غبار هست

عزیزم ای عزیزم...

قافله کوچ می کنه به شاه خراسان

دلم مثل اجاق آتشی مونده به جاشون

آتش سرخی به دلم زدی و رفتی

همه جا سبز شده غیر از دل من

این گره رو کی باز می کنه از مشکل من