فرکانس های صدا

فرکانس آنالوگ

FM ردیف 94.0 Mhz

AM ردیف 756 khz

فرکانس های ماهواره ای

Iran Sat, Arab Sat 2,3 | FR: 12283 MHz

 SR: 27500|FEC: 3/4 | P: Vertical

فرکانس دیجیتال

رادیو شهرکرد | کانال 48