شور حضور دور دوم 95/02/10

سودابه رحیمی

فرزند: الله وردی

شوراب

زهرا مرادی

 فرزند : عبدالله

دستگرد

 

مهدی مقصودی

فرزند: حسین

شلمزار

نورالله خسروی

فرزند: نبی الله

راستاب

علی انوشه

فرزند: مصطفی

بروجن

 

رسول محمدی

فرزند: خداداد

ده چشمه

 

خانم جان سلحشور

فرزند: علی ضامن

شهرکرد

صفورا نادری

فرزند: مهدی

چم نار

 

محمد آقابابا

فرزند: فرزند: بهزاد

بروجن

صغری آژیر

فرزند: حسین

طاقانک