جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

شعر طنز کرونا

بهزاد ناظمی بابادی شاعر بختیاری