جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

سلام بر تو رسول طراوت و پاکی

سلام بر تو رسول طراوت و پاکی
تو روشنای وجودی تابان، تو فخر افلاکی
حرا شکفته ز عطر نفس ها تو ناجی غم خاکی
سلام پنجره ها را به روی باغ وجودت وا کن
دری به ساحت جودت وا کن سلام ای خورشید
سلام قطره دل به تو دریا سلام باغ سماء