سفره آسمانی خرداد ماه

محمد امیر شهنوازی

شهرکرد

24/03/95

مژگان ولی وند

گشنیز جان

25/03/95

احمد اسماعیلی

چمن گلی

26/03/95

فائزه علیدوستی

شهر کیان

26/03/95

زهرا رئیسی

هارونی

27/03/95

محمد صادق مسعودی

سر تشنیز

28/03/95

زهرا حیدری

ولی الله

29/03/95

منور یوسفی

طاقانک

30/03/95

نرگس مولوی

نافچ

30/03/95

علیرضا رحیمی

سامان

31/03/95

سید عزت الله محمدی

شهرکرد

31/03/95