سخنرانی تصویری مقام معظم رهبری با مردم تبریز

سخنرانی تصویری مقام معظم رهبری با مردم تبریز