سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲ مهر ۱۴۰۰

روغن شاهدانه

روغن شاهدانه


Loading the player...

ﻣﻴﻮه ﺷﺎه داﻧﻪ ﻛﭙﺴﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻜﻮﻓﺎ ﻛـﻪ دارای ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﻜﻨﻨﺪه ای ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و رﻧﮓ ﺧـﺎﻛﺴـﺘـﺮی ﻳـﺎ ﻗﻬﻮه ای دارد . اﻳﻦ ﻛﭙﺴﻮل ﺣﺎوی ﻳﻚ داﻧﻪ ﺷـﺎه داﻧـﻪ اﺳﺖ . رﻧﮓ داﻧﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻳﺎ ﻗﻬﻮه ای ﺑﻮده و رﻧـﮓ ﺳﺒﺰ آن دﻟﻴﻞ ﺑـﺮ ﻋﺪم رﺳﻴﺪن ﻛـﺎﻓـﻲ داﻧـﻪ اﺳـﺖ . روﻏﻦ ﺷﺎه داﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺠﺎری ﺑﻴـﺶ از ۳۰ ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻧﺎدا ، ژاﭘﻦ و اﺗـﺤـﺎدﻳـﻪ اروﭘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . روﻏﻦ ﺷﺎه داﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارزش ﻏـﺬاﻳـﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ دارد روغن شاهدانه در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود . . ترکیبات شیمیایی روغن شاهدانه : . خصوصیات روغن استخراج شده شامل ترکیب اسیدهای چرب، اندیس یدی، اندیس صابونی، اندیس پراکسید، درصد اسیدهای چرب آزاد، زمان پایداری روغن و ترکیبات غیرصابونی شونده آن مورد بررسی قرار گرفت . . تاثیر روغن شاهدانه بر سلامتی : . - ضد اسپاسم و انقباضات عضلانی کاربرد دارد - مسهل است یبوست برای افرادی که دچار احتباس ادرار شده اند، کارساز است. – ضد انگل معده در استعمال خارجی به خصوص روی تاول ها کاربرد دارد. – برای درد شکم و معالجه است. . مشخصات روغن شاهدانه : . روغنی است با رنگ سبز تیره و طعم مطبوع شاهدانه خام همراه است . . روش مصرف روغن شاهدانه : . روﻏﻦ ﺷﺎه داﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارزش ﻏـﺬاﻳـﻲﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ دارد در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روداز روﻏﻦ ﺷﺎه داﻧﻪ ﺑـﻪ ﻋـﻨـﻮان روﻏـﻦ ﺳـﺎﻻد، درﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣﺎرﮔﺎرﻳﻦ و ﻛﺮه اﺳـﺘـﻔـﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد . چکاندن روغن شاهدانه در گوش مسکن درد و خشک کننده چرک آن است ، و چنانچه به مقدار کم خورده شود، رطوبت معده را جمع مى کند، مالیدن روغن شاهدانه جهت درد مفاصل، فرو بردن ورمهاى سخت و سختى رحم نافع است، خوردن دانه شاهدانه بو داده ، به مقدار کم براى معده و درمان نفخ آن مفید است ، خام آن غذاى پرندگان است ، ولى نباید آن را به قنارى داد، زیرا صداى او را خراب مى کند . . مضرات روغن شاهدانه : . مصرف زیاد روغن شاهدانه این است که سردرد می آورد، دید چشم را کم می کند و مضر معده است

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.