روز قدس، روز امتیاز حق از باطل

روز قدس، روز امتیاز حق از باطل