روزی تو خواهی آمد

روزی تو خواهی آمد (خواننده محمد اصفهانی)

 

روزی تو خواهی آمد از كوچه های باران

تا از دلـــــــم بشویی غمهای روزگـــــاران

تو روح سبز گلـــزار گل شاداب بی خـــار

مرا از پا فكنـــــــده شكســـــتنهای بســیار

تو ياس نو دمیــــــــــــده من گلبرگ تكیـده

روزی آيی كنــــارم كه عشق از دل رميده

تـــرا ناديدن مـــا غــم نباشد كـه در خيلت به از ما كــم نباشـــــد

من از دست تو در عالم نهم روی ،وليكن چون تو در عالم نباشد

روزی تو خواهی آمد از سوی مهـــــــربانی

اما زمن نبينــــــی ديگر به جا نشـــــــــانی