دعای عرفه

 

 

پخش دعای عرفه در تلویزیون تعاملی شیما    https://shimaiptv.ir/shi-labbaik