رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۶ تیر ۱۳۹۸

درخواست مردم ار رئیس جمهور

دانلود

در گزارشی از مردم پرسیده شد اگر بتوانید دو خواسته خود را با رئیس جمهور مطرح کنید چه می گویید؟ اکثریت آنها به ایجاد اشتغال ، طرفداری از محرومین و رعایت عدالت و صداقت در کار خود اشاره کردند