جشن فطرت

سوسن اسماعیلی فرزند سهراب از سرتشنیز

عباس علی داوری فرزند یار محمد از جونقان