جشن انقلاب 17تا 20 بهمن ماه

فاطمه خدایی

گندمان

17/11/94

سید مرتضی امامی

دهچشمه

"

مهدی ابراهیمی

شهرام

18/11/94

زهرا شیخی

بختیار

"

جعفر موسوی

فرخشهر

19/11/94

مراد میر علایی

اردل

"

سیامک خلیلی

دشتک

20/11/94

همدم رئیسی

نافچ

"