رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۵ تیر ۱۳۹۸

تریبون آزاد(فرد اصلحی که انتخاب می شود چه کاری باید انجام دهد)

هر کدام از مردم استان از رئیس جمهور آینده انتظارات و توقعات خاصی دارداز جمله : برقراری اشتغال، کنترل تورم، پرداخت به موقع حقوق ها، آشنایی با مشکلات مردمی و رونق اشتغال