سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۰

تدبر در آیه 115سوره مومنون

تدبر در آیه 115سوره مومنون


دانلود

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

آيا پنداشتيد كه شما را بيهوده آفريده‌ايم و اينكه شما به سوى ما بازگردانيده نمى‌شويد؟

خلقت حکیمانه است اگر فهم درستی از حکیمانه بودن خلق خلقت داشته باشیم فواید زیادی دریافت می کنیم.

جهان چون چشم و خط و خال و ابروست         که هر چیزی به جای خویش نیکوست

این جهان بیهوده و عبث آفریده نشده است زندگی که ما در آن هستیم حساب و کتاب داردپس زندگی ما هم حساب و کتاب باید داشته باشد سعی کنید جوری زندگی کنید که فردا حسرت نخورید

جهان قلمرو مشق سیاهکاری نیست              چو امتحان قلم نقطه جابه جا مگذار

 

Reflect on verse 115 of Sura Momenon

"Did ye then think that We had created you in jest, and that ye would not be brought back to Us [for account]?"