تجدید بیعت مردم استان با مقام معظم رهبری

تجدید بیعت مردم استان با مقام معظم رهبری