رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸

تأثیر نگراني والدين بر فرزندان

Loading the player...

دانلود

افرادي كه هميشه مضطرب و نگران هستند، والديني نگران داشته اند. كودكان به راحتي از پدر و مادرشان تقليد می کنند و بنابراين، نگرانی را هم از والدينشان كسب می کنند. بر اساس آمارهاي به دست آمده، مادران اشخاص نگران، بيش از اندازه حمايتگر بود ه و سعي کرده اند فرزندانشان را در برابر دنياي پرمخاطره حمايت كنند. بسياري از والدين، اين حمايت بيش از حد را با فقدان گرمي و صميميت همراه می کنند. نتيجه اين نگراني بيش از حد اين است كه كودك می آموزد نه تنها دنيا به هيچ وجه ايمن نيست بلكه من هم صلاحيت لازم را ندارم كه براي رسيدن به حمايت به آنجا مراجعه كنم. برخي از مادران نيز كاري می کنند كه جاي آنها با فرزندانشان عوض شود. مادر مسائلش را با فرزندش در ميان می گذارد و انتظار دارد كه فرزندش او را به آرامش دعوت كند. اين معكوس شدن نقش ها در آينده توليد نگراني می کند. به خصوص نگراني در اين باره كه ديگران چه فكر و احساسي دارند.یک فرد نگران بيان می کند كه جابه جا شدن نقش او و مادرش سبب شده كه او به اين نتيجه برسد كه كسي براي حمايت از او وجود ندارد. اشخاصي كه با نگراني مزمن رو در رو هستند، اغلب نگران روابط خود هستند. آنها نگرانند كه به ديگران توجه كافي ندارند. میترسند ديگران را تحقير كنند يا نگرانند همواره ديگران از آنها ناراحت شوند. بنابراين توصيه میشود والدين با رعايت حريم و فاصله لازم در روابط خود با فرزندان و پرهیزاز افراط و تفريط در صميمیت با فرزندان، وضعيت روحي و تربيتي آنان را تحت تاثير منفي قرار ندهند و در صورت لزوم حتما به روا نشناس مراجعه کنند.

Concern the influence of parents on children

Those who are always anxious, worried parents have. Children simply mimic their parents and therefore concerns both parents earn

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.