بی همدرنگ

بی تو یه عمری دل ناگرونم

بی همدرنگی تش نا وه جونم

*** نیره ز ویرم

تا کی بنالم تا کی بخونم

بارون حرسام شُرشُر ایباره

ای دل وه دیریت طاقت نیاره

هر جا *** سی دیدن تو

جور کموتر بال ایدراره

چی افتو و مه برچ ایزنه ریت

دایم دل مو تنگ ایبوه سیت

بی تو ستینم دل نیگره جا

سی برگ *** سی قاو تشنیت

بی تو غریو و بی همنشینم

تهل ایگدرته صحو و پسینم

هشتیم و رهدی مندم خومه تک

ترسم بمیرم، ریته نبینم

 

بی تو یه عمری دل نگرانم

بی همزبونی آتیش گذاشت به جونم

تا کی ناله کنم؟ تا کی بخونم؟

بارون اشکهام شرشر می باره

این دل از دوری ات طاقت نمیاره

مثل کبوتر بال در میاره

مثل خورشید و ماه برق می زنه صورتت

دائم دلم من تنگ میشه برات

بی تو عزیزم دل آروم نمی گیره

بی تو غریب و بی همنشینم

تلخ میگذره صبح و عصرم

گذاشتیم و رفتی موندم خودم تنها

می ترسم بمیرم، صورتت رو نبینم