بوم ایرون

بهار بوم ایرون بی خزونه
هزارون چشمه در دشتش روونه
دلای مهربون مردمونش
گلی در دامن شامنظرونه

خوشا اردیبهشت و تنگ صیاد
زمین سبز است و آروم می وزه باد
الهی تیر صیادون خطا شه
که جون آهوانش در امون باد