بهار بام ایران ایام نوروز

 

زهرا رئیسی

هارونی

1/01/95

هادی فرضی

خانمیرزا

"

مریم هادیپور

شهرکرد

2/01/95

عابدی

جونقان

"

مریم آقایی

خیر آباد

03/01/95

سهرا ب اسماعیلی

قلعه سلیم

"

علی ظفری

شکر علی

اردل

05/01/95

نفیسه علایی

رجب علی

شهرکرد

"

نرگس عسگریان پور

محمد رضا

شهرکرد

06/01/95

مهران لله گانی

قربانعلی

دزک

"

مرجان مولوی

خسرو

نافچ

07/01/95

بیژن فرجزاده

علی مدد

شهرکرد

"

سودابه رحیمی

الله وردی

شوراب صغیر

08/01/95

محسن کیهانی

بهرام

بروجن

"

مژگان ولیوند

شمس علی

گشنیز جان

09/01/95

نازنین کبیری

حمید

شهرکرد

"

طاهره صادقی

سودجان

10/01/95

ریحانه موجودی

شهرکرد

"

گلشن محسنی

شهرکرد

"

اسماعیل شیرانی

فرادنبه

"

امین احمدی

پیرزاد

فارسان

1/01/95

مهر انگیز رئیسی

خدامراد

شهرکرد

"

 

رحیمه رفیعی

اسماعیل

سودجان

12/01/95

جمشید امیریان

سلطان مراد

شلمزار

"