برندگان مسابقه ثانیه ها(1395/10/19)

محمد حسین احمدی

سامان

محمد مهدی عرب

سامان