برندگان مسابقه ثانیه ها(1395/09/07)

فرخشهر

زهرا مجیدی فر

فرخشهر

سایگل افضلی