برندگان مسابقه ثانیه ها پانزدهم شهریور

محمد رضا نوریان

شهرکرد

محمد مهدی آریاپور

شهرکرد