برندگان مسابقه ثانیه های هجدهم آذر ماه

علی رئیسی

شهرکرد

سید جواد توکلی

شهرکرد