برندگان مسابقه ثانیه های بیست و دوم آذر ماه

عرفان رضایی

شهرکرد

سید احمد احمدی

شهرکرد