برندگان مسابقه ثانیه هابیست مهر ماه

مسعود صالحی

شهرکرد

سید حسام موسوی

شهرکرد