برندگان عصر جمعه ششم شهریور ماه

شهرام ابراهیمی

فرخشهر

مرضیه رضایی سلم