برندگان شور حضور

 

مریم عسگری

کریم

شهرکرد

حمید فانی

حبیب اله

شهرکرد

شهرام ابراهیمی

بهرام

فرخشهر

طاهره ستاری

نعمت

شهرکرد

زهرا رئیسی

غلامعباس

شهرکرد

منور شاهورزی

امان اله

هارونی

مهین قاسمی

 

پیر بلوط

بختیار شیخی

 

شوراب صغیر

لیلا محمد قاسمی

حسین

سامان

پوریا عسگریان پور

محمد رضا

شهرکرد