برندگان شبهای بام ایران 1395/05/27

حسین صفری

هلیساد

امیر آریا موسوی

لردگان

آقابابایی

طاقانک

محبوبه نادری

بن

روشا آبیار

شهرکرد

محمد رضا ترکی

شهرکرد

فوزیه یوسفی

.........

مجید رئیسی

وانان

اسماعیل قاسمی

.........