برندگان سفره های آسمانی از پانزدهم تا بیستم

روز پانزدهم

بیتا حکیمی

شهرکرد

روز شانزدهم

زیبا علیپور

مرغملک

روز هفدهم

نسرین قهرمانی

باباحیدر

روز هجدهم

رویا مردانپور

سیف الله

روز نوزدهم

امیررضا رفیعی

شهرکرد

روز بیستم

طاهره نظری

وانان