برندگان سفره های آسمانی از بیستم و یکم تا بیست و سوم

روزبیست و یکم

فاطمه علیدوستی

شهرکیان

روز بیست و دوم

روح الله رسولی

هارونی

روز بیست و سوم

ثریا سلیمانی

فارسان