برندگان سفره های آسمانی

ماه منیر ظهیری

موسی آباد

روز یکم

زینب لله گانی

شهرکرد

روز یکم

صادق اسماعیلی

خراجی

روز دوم

پریسا شاهین فرد

سامان

روز دوم

زهرا حیدری

سودجان

روز سوم

توران نوریان

شهرکرد

روز چهارم

فاطمه رئیسی

نافچ

روز پنجم

شوکت پامس

شهرکرد

روز ششم

مهسا رئیسی

هارونی

روز هفتم

معصومه ویسی

مورز

روز هشتم

راضیه رئسی

نافچ

روز نهم

فاطمه کرمی

هارونی

روز دهم

محبوب سلیمانی

شهرکرد

روز یازدهم

احسان صدیقی

قلعه آقا

روز دوازدهم

مهدیه محمدی

ده چشمه

روز سیزدهم

فائزه علیدوستی

شهرکرد

روز چهاردهم