برندگان ثانیه ها هجدهم مرداد ماه

مرضا احمدپور

شهرکرد

امیر سپهر صفاری

شهرکرد