برندگان ثانیه ها هجدهم خرداد

هوشنگ فضل اللهی

شهرکرد

سعید احمدی

شهرکرد