برندگان ثانیه ها سوم خرداد

مجتبی فرجزاده

شهرکرد

علیرضا طاهری

شهرکرد