برندگان اوای همدلی هشتم اردیبهشت ماه

صنم جمشیدی دستگرد
محمد امین قلی پور شهرکرد