برنده گان موج زنده رود نوزدهم و بیستم آبان ماه

احمد خدیوی

بروجن
امیر عباس زحمتکش سر تشنیز