برنده ویژه برنامه روز قدس( زیتون سرخ)

جواد بابایی

شهرکرد