برنده مسابقه ثانیه ها 95/12/12

نادر بت شکنان شهرکرد
صادق اسماعیلی فرخشهر