رونق تولید ملی | جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

بررسی ساختار و محتوای بخش خبری ساعت20 سیمای جهان بین - نمایش محتوای خبر

 

 

بررسی ساختار و محتوای بخش خبری ساعت20 سیمای جهان بین

بررسی ساختار و محتوای بخش خبری ساعت20 سیمای جهان بین

به گزارش روابط عمومي صدا و سيماي مركز چهارمحال و بختياري:

در این نشست ساختار و محتوای بخش خبری ساعت20 سیمای جهان بین در سال 1396 با روش «تحلیل محتوا» با حضور پژوهشگران صدا و سیمای مرکز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

در این کار پژوهشی به صورت «تحلیل محتوا» از مجموع چهار هزار و745 خبر که در بخش خبری20 سیمای جهان بین در سال1396 پخش شده است؛364  خبر در قالب 28 بخش خبری به عنوان حجم نمونه انتخاب و با استفاده از فرمول «کوکران» تحلیل محتوا شده است.